Posted on: 3 listopada, 2021 Posted by: admin Comments: 0
system adukacji w Szwecji

System oświaty w Szwecji jest jednym z najstarszych i najbardziej egalitarnych spośród modeli europejskich. Polega na tym, że każde dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do edukacji, a jego status społeczny i majątkowy nie ma znaczenia. Sprawdź, czym charakteryzuje się edukacja w Szwecji.

Szwedzkie szkoły i inne placówki edukacyjne to szansa dla dzieci oraz młodzieży na równy i dobry start. Jest on mocno związany z rozwojem państwa opiekuńczego. Uzyskane tu dyplomy są uznawane i wysoko cenione niemal na całym świecie.
Szkoła zapewnia możliwość wsparcia każdemu dziecku poprzez indywidualne plany rozwoju. Mają one pomóc w ustaleniu mocnych i słabych stron ucznia, co pomoże mu osiągnąć konkretne cele.
By zagwarantować wszystkim równe szanse, szkoła stawia w centrum dziecko i jego rozwój. Edukacja jest dla Szwedów bardzo ważna – rząd Szwecji przeznacza na ten cel duży procent PKB. Rok szkolny trwa około 40 tygodni, rozpoczyna się w połowie sierpnia, a kończy na początku czerwca i obejmuje dwa semestry, które dzielą ferie jesienne, zimowe i wielkanocne, a także przerwa bożonarodzeniowa.

Szwedzki system szkolnictwa – co go wyróżnia?

System edukacji w Szwecji jest zdecentralizowany. Zasady funkcjonowania oświaty są ustalane przez rząd. Gminy odpowiadają za organizację oraz kształcenie w przedszkolach, klasach zerowych, szkołach podstawowych i średnich II stopnia.
Do wyboru są zarówno placówki państwowe, jak też prywatne, ale każda z nich jest bezpłatna. Szkoły prywatne mogą same ustalać zasady przyjmowania uczniów, a także określić swój charakter oraz profil, a publiczne muszą zapewnić miejsca wszystkim dzieciom z okolicy.

System edukacji w Szwecji oraz w Polsce – główne różnice

Między polskim a szwedzkim systemem oświaty jest wiele ważnych różnic. System nauczania w Szwecji stawia na wszechstronny rozwój dziecka i indywidualne mocne strony ucznia, nie na realizację określonych celów – jak oświata w Polsce.
W Szwecji uczeń ponosi większą odpowiedzialność za swój rozwój, oceny i postępy w edukacji. Nie ma prac domowych, ale musi przygotowywać się do lekcji oraz sprawdzianów we własnym zakresie, co uczy motywacji i samodzielności. Nie odczuwa jednak silnej presji, co często pozwala mu uzyskać lepsze wyniki.

Oceny i możliwość powtarzania klas

System oceniania w Szwecji również jest inny. W klasach 1-5 obowiązuje system opisowy. Nauczyciel przekazuje rodzicowi informację o postępach dziecka, a także sugeruje, co można poprawić i zrobić, aby uczeń uczył się efektywniej, nadrobił zaległości lub rozwinął swoje pasje i indywidualne umiejętności.

Od 6 klasy nauczyciele wystawiają oceny w formie stopni. Skala to litery od A (celująca), przez E (najniższa zaliczająca) do F (niezaliczająca). Jeśli uczeń dostanie F nawet z kilku przedmiotów, zalicza rok.
W szwedzkich szkołach powtarzanie klasy to rzadkość i jest stosowane jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych.
Z kolei szwedzkie gimnazjum to szkoła średnia, która pozwala otrzymać świadectwo wstępne na studia wyższe.

Leave a Comment